Polityka prywatności

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administratorem danych osobowych jest Izolbud Developer Sp. z o.o. Ul. Tama Pomorzańska 13R , 70-030 Szczecin

Administrator przetwarza dane osobowe w celu przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w innych celach związanych z prowadzoną działalnością deweloperską, w tym: zakupu nieruchomości, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały przekazane Administratorowi, a po jego zakończeniu – w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w tym przepisów o dochodzeniu roszczeń, przepisów podatkowych oraz pracowniczych lub na podstawie zgody osoby podającej dane.

Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przygotowania, zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają tzw. profilowaniu.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby podającej dane, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia.